• Kültür

  Kumul nak?? sanat? az?nl?klar? yoksulluktan kurtard?

  18.03.2019

  37 ya??ndaki nak??ç? Renagül Sopi'nin kendi elleriyle üzerine nefis nak??lar i?ledi?i k?yafetler Paris Moda Haftas? sahnesinde seyircilerle bulu?tu. Renagül hayat?nda bu kadar heyecanl? dakikalarla kar??la?abilece?ini hayal bile etmemi?ti.

  Renagül, Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Kumul kentinin Karadöve kasabas?nda bir nak??ç? ailede do?du. Renagül'ün annesi kasabada tan?nm?? bir nak?? ustas?. Yöresel gelenek ve göreneklere göre genç bir k?z?n evlili?i için, güzel nak??l? yorgan, minder ve yast?k gibi çeyizlerin haz?rlanmas? ?art. Dolay?s?yla nak?? tekni?i ku?aktan ku?a?a aktar?larak günümüze kadar geldi. Renagül, 2014 y?l?nda yerel hükümetin yard?m?yla Nak?? Meslek Kooperatifi'ni kurarak, kasaba ve civar?ndaki di?er köylerden çok say?da kad?na istihdam olana?? sa?lad?. Daha sonra bu nak??ç? kad?nlar ülkenin iç kesimindeki bölgelere gönderilerek nak?? tekni?i e?itimi ald?.

  Shanghai Giyim Markas? MOODBOX'un kurucusu ve ba? tasar?mc?s? Qin Xu 2016 y?l?nda Kumul'u ziyaret etti. Kumul'da Renagül ve annesinin i?ledi?i nefis nak??lar Qin'in ilgisini çekti. Ard?ndan Renagül ve annesi Qin'in yard?m?yla Kumul tarz?nda bir dizi nak??l? k?yafetler tasarlad?. Günümüzde Renagül'ün sipari?i kesintisiz sürerken, ülkenin iç kesiminden çok say?da i?letme Renagül'le i?birli?i yap?yor. Böylece Renagül tamamen yoksulluktan kurtularak zenginle?me yolunu buldu.

  Son birkaç y?ld?r yerel hükümetin sa?lad??? dü?ük faizli kredi, marka olu?turmaya destek, ödül mekanizmas? gibi politikalar sayesinde, Kumul'da esas?n? nak?? el sanat? i?letmeleri ile kooperatifler olu?turan nak?? sektörü olu?tu. Sektör kapsam?ndaki i?letmelerin say?s? 230'a ula??rken, nak?? i?leyerek gelir elde etmek Kumullu köy kad?nlar?n?n en çok tercih etti?i i? haline geldi. Bu i?letmelerde çal??an nak??ç?lar?n say?s? 5 bin 600'e ula?t?, çok say?da nak??ç? kad?n yoksulluktan kurtuldu.

  Kumul Kenti Kültür Müzesi Müdürü Cui Jianbing verdi?i demeçte, Çin Kültür Bakanl???'n?n Mart 2016'da Kumul'da ilk geleneksel sanat atölyesini kurdu?unu ve ayn? zamanda bakanl???n öncülü?ünde Yachang Kültür Anonim ?irketi, Tsinghua Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Shanxi Guanmu Anonim ?irketi'nin Kumul Belediyesi ile i?birli?i anla?mas? imzalad???n? söyledi. Cui Jianbing, Kumul'da Uygur ve Kazak ba?ta olmak üzere az?nl?k etnik gruplar?n geleneksel nak?? sanat?n?n korunmas? ve sonraki ku?aklara aktar?lmas? gibi çal??malara öncelik verildi?ini, ayr?ca geleneksel nak???n piyasala?t?r?l?p geli?tirilmesinin ortakla?a ilerletildi?ini kaydetti. Cui, Kumul markas?n?n yarat?larak, Kumul nak??lar?n?n yurtd???nda tan?t?lmas?n?n i?birli?i ortaklar?yla birlikte sa?lad?klar?n? anlatt?.

  Çin Kültür Bakanl??? ve Çin E?itim Bakanl???'n?n i?birli?iyle 2016 y?l?nda ba?lat?lan "Çin Maddi Olmayan Kültür Miraslar?n?n Aktar?c?lar? E?itim Kursu Plan?" kapsam?nda 335 Kumul nak?? aktar?c?s? ve nak?? ustas? s?ras?yla Guangzhou, Suzhou, Beijing ve Shanghai gibi kentlerdeki yüksek okullara giderek, resim, nak??, motif tasar?m? ve pazarlama gibi alanlarda e?itim ald?. Kumul Birinci Geleneksel Sanat Atölyesi'nin kurulmas?ndan bu yana, ça?da? dü?ünce ile geleneksel nak?? tekni?i birle?tirilerek, Kumul Uygur nak???na ili?kin bin 300'ü a?k?n yeni nak?? ürünü ara?t?r?l?p geli?tirildi. Sadece geçen y?l elde edilen nak?? sipari? say?s? bin 750'ye ula?arak, nak??tan kazan?lan gelir 1 milyon yuan? a?t?.

  Kumul kenti Palvantur kasabas?nda ya?ayan 46 ya??ndaki Kadir Rahman kasabadaki tek erkek nak??ç?. Rahman birkaç y?l önce Guangzhou Üniversitesi'ndeki az?nl?k etnik gruplar nak?? Kursunda e?itim gördükten sonra s?radan bir köylüden Shanxi Guanmu ?irketi'nin ba? tasar?mc?s? ve Kumul kentindeki bir kültürel ileti?im ?irketinin yetkilisine dönü?tü. Kadir, sabit maa?a sahip olman?n yan? s?ra az?nl?k etnik gruplara mensup 100'ü a?k?n nak??ç? kad?ndan olu?an bir mesleki ekibe liderlik yap?yor. Ekip her y?l de?eri 1 milyon yuan? a?an sipari?leri ba?ar?yla tamaml?yor, böylece nak??ç? kad?nlar?n geliri artarak zenginle?mesi sa?lan?yor ve ayn? zamanda az?nl?k etnik gruplar?n geleneksel el sanat?n?n korunmas? ve aktar?lmas? güvence alt?na al?n?yor.

  欢乐棋牌平台 美女棋牌首页| 奥义棋牌app| 下载棋牌游戏app| 多人牛牛平台| 正规棋牌游戏