• Etnik Gruplar ve Dinler

  Tacikler

  2018-12-05

  Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin güneybat?s?ndaki Ta?kurgan Tacik Özerk ?li'nde Tacik etnik grubuna mensup vatanda?lar ya??yor.

  Taciklerin toplu halde ya?ad?klar? Ta?kurgan bölgesi, "Dünyan?n Dam?" olarak bilinen Pamir Yaylas?'n?n do?usunda yer al?yor. Birçok yüksek da??n bulundu?u Ta?kurgan'?n güneyinde deniz seviyesinden 8611 metre yükseklikteki dünyan?n ikinci yüksek da?? olan Çogri yer al?yor. Bölgenin kuzeyinde ise "Buz da?lar?n?n babas?" olarak adland?r?lan 7546 metre rak?ml? Muzda? bulunuyor. Y?l boyunca kar ve buzlarla kapl? bu da?lar?n ortas?ndaki havzalarda geni? otlaklar ve tarlalar bulunuyor.

  Milattan önce hüküm süren Qin Hanedan? döneminde Taciklerin atalar? Pamir Yaylas?'nda ya?amaya ba?lam??t?. Milattan önce ikinci yüzy?ldan itibaren ünlü "?pek Yolu"nun aç?lmas?ndan sonra Pamir Yaylas?, do?uyu bat?ya ba?layan köprü haline geldi. Binlerce y?ld?r Tacikler Do?u ve Bat? ülkelerinin kültürlerini benimseyerek, kendilerine özgü bir tarih ve kültür yaratt?lar.

  Taciklere göre kartal, kahramanl???n sembolüdür. Dolay?s?yla Tacik çobanlar kartal kanad?ndaki kemiklerden yap?lm?? "k?sa flüt" çalmay? çok severler. Binicilikleriyle tan?nan Tacikler, at binerek keçi yakalama ve top oynama gibi e?lenceli spor faaliyetlerine büyük ilgi duyarlar.

  Tacikler evlerine gelen misafirlere Ta? Kent ve Prenses Kulesi gibi birçok ünlü tarihi eserden söz ederler. Bunlar aras?nda Ta?kurgan Tacik Özerk ?lçesi'ndeki bir da?da yer alan Prenses Kulesi, Tacikler için gurur kayna??d?r.

  Rivayete göre, eski ça?larda Ta?kurgan ?imdiki Pamir Yaylas?'nda çorak bir aland?. Tarihi ?pek Yolu'nun aç?lmas? buraya canl?l?k getirdi. Daha sonra Han Hanedan?'n?n bir prensesi evlenmek için ?ran'a giderken Pamir Yaylas?'ndan geçti?i s?rada sava? ç?kmas? nedeniyle yayladaki bir çorak alanda kalmaya mecbur kald?. Çinli prensese e?lik eden ?ranl? elçi, güvenlik nedeniyle prensesi bir da?a yerle?tirdi ve muhaf?z birliklerine prensesi koruma emri verdi. Ve prenses, da?da Güne? Tanr?s?'ndan hamile kald?. Sonra elçi, askerlerine, da? ete?inde prenses için saray in?a etmeleri talimat?n? verdi. Prensesin o?lu, kral oldu. Böylece da? yolu anlam?na gelen bir devlet kuruldu. ?nsanlar bu devletin ba?kentini "K?rm?z? Kurgan" ya da "Prenses Kulesi" olarak adland?rd?.

  Tarihi kay?tlara göre, Taciklerin milattan sonra ikinci yüzy?lda kurduklar? söz konusu devlet, milattan sonra sekizinci yüzy?lda y?k?ld?. Ancak, kentin "Prenses Kulesi" ad? ve kal?nt?lar? günümüze kadar korundu. Söz konusu rivayet, bir efsaneden kaynaklanmas?na ra?men Çin'in Merkez Ovas?'nda ya?ayan Han milliyeti ile Taciklerin atalar? aras?ndaki s?k? ili?kilerin uzun bir geçmi?e sahip oldu?unu gösteriyor.

  Tacik çobanlar?n giyim ve süs e?yalar?, Pamir Yaylas?'n?n manzaras? kadar güzel olmas?ndan dolay?, Tacikler "bulut üzerindeki ki?iler" olarak da adland?r?l?yor.

  Tacik erkeklerin ço?unlu?u beyaz gömlek üzerine lacivert ya da mavi renkli yakas?z uzun elbise giyip, bellerine kemer ba?lar ve kemerin sa? taraf?na küçük bir b?çak asarlar. Ayaklar?na uzun deri çizme giyerler ve ba?lar?na ise yuvarlak kalpak takarlar. Tacik kad?nlar? dantelli k?rm?z? renkli ya da çiçekli elbise üzerine siyah yelek, altlar?na uzun pantolon, ayaklar?na ise k?rm?z? uzun çizme giymeyi çok severler. Kad?nlar ayr?ca rüzgar ve so?uktan korunmak için ba?lar?na her zaman nak?? i?lenmi? yuvarlak pamuklu ?apka takarlar. ?apkan?n arka parças? nispeten uzun olmas?ndan dolay? enseyi ve kulaklar? örterek so?uktan korur. Kad?n ?apkalar?n?n ön taraf?na güzel parlayan boncuklar ve gümü? zincirler as?l?r. Kad?nlar d??ar?ya ç?karken bu ?apkalar?n üzerine birkaç metre uzunlu?undaki k?rm?z?, sar? ya da beyaz renkli büyük ba? örtüsü örterler. Kad?nlar yaylada yürürken bu renkli ba? örtüleri, rüzgarla savrularak uçu?ur. Böylece Tacik kad?nlar, sanki güzel bulutlar aras?ndan inen da? perileri gibi görünürler.

  欢乐棋牌平台 皇家棋牌下载| 火焰棋牌| 棋牌拖拉机下载首页| 兴发娱乐下载| 比较火的手机棋牌游戏下载